Sök på furuvik.se

Vad du kan göra

Du kan enkelt hjälpa den biologiska mångfalden på vägen genom att till exempel bygga ett insektshotell eller en fladdermusholk! Håll utkik när du går runt i Furuviksparken, då kan du få se exempel på just dessa.

INSEKTER OCH POLLINERING

Hela 90 procent av de blomväxter som finns, inkluderat fruktträd och bärbuskar, pollineras av insekter som bin, humlor, fjärilar och skalbaggar. Pollinering är ett system av sexuell befruktning då blommor har hanliga och honliga delar där det är de hanliga delarna, ståndarna, som producerar pollen. Den honliga delen på blomman kallas för pistill och för att det ska kunna bildas frön måste det landa pollenkorn på pistillen. Tack vare insekter så sprids pollen mellan växter så att nya frön kan bildas. Idag hotas pollinerande insekter av att vi människor har förändrat deras naturliga livsmiljöer vilket har lett till att det inte finns så många bra livsmiljöer kvar för dessa viktiga djur. Insekterna är beroende av blommor och deras pollen för att överleva och likaså är blommorna beroende av insekterna för att kunna bli befruktade. Du kan hjälpa insekterna genom att bygga ett hotell åt dem där de kan hitta en boplats och söka skydd!

BYGG DITT EGET INSEKTSHOTELL!

Här i Furuviksparken har vi byggt ett stort insektshotell av enkel modell som går att återskapa hemma. Det går också att bygga eller köpa mindre varianter att placera ut i din trädgård eller skog för att hjälpa insekterna. För att locka till sig olika typer av hotellgäster delas hotellet in i olika rum som kan fyllas med exempelvis bamburör, träpinnar med förborrade hål, kottar och tegelstenar. Då insekterna även använder hotellet som skydd för kyla kan du sätta upp det från tidig vår till sen höst.

Insekterna uppskattar morgonsol så placera helst ditt hotell i ett skyddat läge i östlig riktning. Bäst trivs insekterna om hotellet är placerat 1-1,5 meter från marken och det ska helst finnas vatten i närheten. Blommande växter och träd attraherar pollinerande insekter så gör gärna som oss här i Furuvik och plantera växter som insekterna uppskattar. Exempel på detta är syrén, bärbuskar, rosor, fruktträd, lavendel, kryddtimjan, fjärilsbuske och röd rudbeckia.

FLADDERMÖSS

I Sverige finns det 19 arter av fladdermöss och tyvärr är vissa av dessa arter hotade. Brist på ihåliga träd och en starkare konkurrens om bohål med fåglar har dessutom lett till att fladdermössen fått bostadsbrist! Fladdermöss bor i bland annat ihåliga träd, på vindar och i grottor och det moderna skogsbruket har lett till att många ihåliga träd tyvärr har tagits bort. Bon används av fladdermöss för att kunna vila på dagen samt för att gå i dvala i på vintern. Fladdermöss utför en viktig ekosystemtjänst då de äter stora mängder mygg, nattfjärilar och skalbaggar vilket är insekter som kan utgöra problem i bland annat skog och odlingar av bär och frukt. En fladdermus kan äta upp till 3000 myggor per natt och du kan uppmuntra fladdermössen att jaga på speciella områden genom att sätta upp holkar just där det finns ett behov av det. Fladdermusen är det enda däggdjuret som kan flyga och tyvärr är vissa av dessa arter idag starkt hotade.

BYGG DIN EGEN FLADDERMUSHOLK! 

Våra fladdermöss behöver hjälp med platser att bo på och att bygga en holk till dem är ett mycket bra sätt, vilket 

också minskar risken att vi får dem i våra egna hus. Behåll gärna gamla ihåliga träd som kan finnas i din omgivning samtidigt som du sätter upp holkar. Det är bra att sätta upp två holkar eller fler på samma plats för att ge fladdermössen fler möjligheter att bosätta sig ifall de blir störda av andra djur eller om holken invaderas av insekter. Placera din holk i söderläge och helst 3-4 meter över marken, gärna skyddad mot stark sol och hård vind. Det är bra att använda obehandlat och ohyvlat virke så att fladdermössen får bra fäste inne i holken. Det är en viktig och även en mycket tacksam insats att sätta upp holkar för att ge bostäder till våra fladdermöss.