Sök på furuvik.se

Det här är Silent Forest

Silent Forest är en bevarandekampanj som bedrivs av den europeiska djurparksföreningen EAZA för att rädda Sydostasiens sångfåglar. Målen med kampanjen är att uppmärksamma och minska den pågående utrotningen av Sydostasiens sångfåglar och öka medvetenheten om problematiken hos allmänheten men också inom djurparksvärlden. En förhoppning är även att få till hårdare regleringar och påföljder för olaglig handel med hotade arter. Kampanjen pågår från oktober 2017 till september 2019 och mer utförlig information finns här: www.silentforest.eu.

Inom EAZA är tiden förbi då avlidna fåglar ersattes med nya från det vilda. Vi skall säkerställa att vi har en hållbar avel på de fåglar som redan finns och dessa skall användas för undervisning samt vara en backup-population för deras vilda släktingar. Inom EAZA finns policys för hur anskaffning av nya djur skall gå till och sångfåglar är inget undantag. Ingen fågel med tvivelaktigt ursprung skall accepteras. EU har en handlingsplan för handel med vilda djur och växter vilken går hand i hand med detta och förhoppningen är att Silent Forest-kampanjen kan påvisa hur djurparksvärlden gemensamt kan göra skillnad!

Uppkomsten av Silent Forest

Under 2015 hölls ett första möte i Singapore mellan bekymrade specialister för att diskutera sångfågelkrisen vilket ledde till skapandet av en bevarandestrategi för Sydostasiens sångfåglar. Detta följdes av ytterligare ett möte 2017 där implementeringen av strategin samtframtida arbetsområden diskuterades. Möjligheten att höja medvetenheten kring de hotade sångfåglarna globalt via djurparkskampanjer diskuterades också och just där är vi idag med Silent Forest!

Kampanjen fokuserar på följande aktiviteter:

  • Öka medvetenheten hos allmänheten och inom djurparksvärlden, både globalt i djurparker men framförallt regionalt genom implementering av utbildningsstrategier.
  • Samla in pengar för att kunna stötta bevarandeprojekt för att motverka utrotning.
  • Stötta bevarandeavelsprogram och relaterade forskningsaktiviteter i fält som verkar för att förbättra den vetenskapliga kunskapen kring återinplanteringsprojekt.
  • Utveckla regionala och relevanta skötselmanualer för alla fokusarter samt stötta legal och forskningsbaserad avel av dem utanför deras naturliga miljö.
  • Skapa medvetenhet om problemet för att minska begäret efter sångfåglar samt utveckla kapaciteten för brottsbekämpning gentemot olaglig handel inom regionen.
  • Initiera, utveckla och stödja avelscenter på plats i regionen för de arter där det bedöms nödvändigt.


Dessa åtgärder bör kunna bibehålla en balans mellan den kulturella aspekten av att hålla fåglar i Indonesien och bevarandet av hotade populationer. Handlare och fågelhobbyister måste förstå att samtycke i detta är i deras bästa intresse i det långa loppet.