Sök på furuvik.se

Det här är Let It Grow

Furuviksparken deltar i bevarandekampanjen Let It Grow för att öka medvetenheten om biologisk mångfald och hoten mot den.

VAD ÄR LET IT GROW?

Let It Grow är en bevarandekampanj som drivs gemensamt av tre stora organisationer: the Botanic Gardens Conservation International (BGCI), the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) och the European network of science centres and museums (Ecsite). Kampanjens mål är att öka kunskapen om biologisk mångfald och belysa allt positivt vi får i utbyte mot att erbjuda vilda djur och växter livsrum i så väl städer som på landsbygden. Organisationerna BGCI, EAZA och Ecsite innefattar botaniska trädgårdar, museum, djurparker och forskningscenter som tillsammans årligen besöks av flera hundra miljoner gäster. Detta ger en unik möjlighet att utbilda människor i hela Europa om hållbart leverne, hur inhemska arter kan bevaras och hur påverkan av invasiva arter kan minskas. Let It Grow är tänkt att verka utifrån följande tre områden;

MEDVETENHET: Öka människors kunskap om vad biologisk mångfald är och hur ekosystem kan hållas sunda genom att bevara alla arter.

DELAKTIGHET: Hjälpa människor att skapa miljöer på balkonger, i trädgårdar och allmänna parker där inhemska arter kan återhämta sig och trivas samt uppmana människor att uppleva och själva inventera biologisk mångfald.

PÅVERKAN: Visa politiker vilken stor inverkan Let It Grow har och värdet av att använda rörelsen som en partner för att nå politiska miljömål och strategier.

 

VARFÖR DELTAR FURUVIKSPARKEN I LET IT GROW?

Utbildning, forskning och bevarandearbete är huvudområdena djurparker arbetar med och genom deltagandet i Let It Grow vill Furuviksparken bidra till en ökad medvetenhet om biologisk mångfald och varför den är så viktig att bevara. Mycket går att göra på egen hand och genom ökad kunskap vill vi uppmuntra våra gäster att bjuda in och ge utrymme åt inhemska arter.

Detta kan göras i blomlådor på balkonger, i trädgårdar och parker genom att plantera växter som många insekter lockas till. Det går också att bygga insektshotell och holkar för fladdermöss och fåglar för att erbjuda bra livsmiljöer åt fler arter.

Vill du veta mer om kampanjen så logga in på letitgrow.eu och lär dig hur du går till väga för att LET IT GROW!