Sök på furuvik.se

Biologisk mångfald

VAD ÄR BIOLOGISK MÅNGFALD?

Biologisk mångfald, eller biodiversitet, hänvisar till den mångfald av liv som finns på jorden i alla dess former. Det är variationen som finns mellan och inom de miljoner av arter av växter, djur, svampar, alger och mikroorganismer som existerar. Det finns landskap som varierar från djupa oceaner till höga bergsmassiv och nästan överallt finns det arter som har anpassat sig för ett liv där. Alla dessa arter samverkar i vad som kallas olika ekosystem där varje art har en viktig roll för att ekosystemet ska fungera. Tack vare sunda ekosystem får vi människor en mängd olika ekosystemtjänster vilka vi är helt beroende av för att överleva. Exempel är hur bin och humlor pollinerar grödorna på våra fält, hur träd renar luft och hur vi får tillgång till rent vatten via sjöar och vattendrag.

HOT MOT DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN

Dagens samhälle utvecklas i snabb takt vilket utsätter många arter för stora påfrestningar. Livsmiljöer förstörs av människans utbredning och ett allt mer intensivt jordbruk, skogsbruk och fiske. Invasiva arter som kommer in från andra länder kan också hota de lokala arterna av djur och växter. En följd är att många arter får svårt att överleva och i värsta fall utrotas de helt. Många vet att regnskogsskövling är ett problem men bara i Sverige klassas flera tusen arter som hotade! Vilken roll en art spelar i ett ekosystem är svårt att helt sia om innan den är borta men när så sker kan det få katastrofala konsekvenser.

Under 1950-talet i Kina trodde befolkninen att sparvar åt så mycket spannmål att det skadade jordbruket. En intensiv jakt inleddes där sparvarna skrämdes och tvingades flyga tills de dog av utmattning. Miljontals fåglar försvann men resultatet blev inte som väntat: sparvarna hade ätit en del spannmål men de hade också ätit mycket insekter. Utan sparvarna exploderade populationerna av insekter vilka visade sig vara långt mer skadliga för grödorna än vad sparvarna hade varit med följden att hela ekosystemet kollapsade.