Rehabilitering av svenska vilda djur

Nedan finns information om hur du går till väga för att vårda och rehabilitera skadade vilda djur.

I Sverige är det Naturvårdsverket och länsstyrelsen som ger tillstånd för att få vårda och rehabilitera skadade vilda djur. Om du påträffar eller omhändertar ett skadat vilt djur och har frågor kring det ska du vända dig till dessa myndigheter för vägledning. 

Ingen äger ett vilt levande djur men så fort någon omhändertar ett vilt levande, eller dött djur finns det alltid en ägare. Det är antingen staten, eller jakträttsinnehaveren där djuret omhändertogs. Därför är det också dem som ska besluta vad som ska hända med ett skadat, eller dött och omhändertaget vilt djur. Vilka arter som utgör statens vilt framgår av 33§ jaktförordningen (1987:905). Omhändertas sådan art levande, eller dött ska detta omedelbart rapporteras till polisen på telefonnummer 114 14.

Omhändetar du annat skadat vilt djur får du hålla det i 48 timmar. Inom 48 timmar måste du ha frisläppt djuret, eller placerat det hos en tillståndsgiven viltrehabiliterare. Håller du det längre bryter du mot artskyddsförordningen och jaktlagen.

Bor du inom detaljplanelagt område och påträffar ett skadat vilt djur ska du vända dig till din kommun och begära att få prata med kommunjägaren.

Med stöd av jaktförordningen får du som privatperson avliva frilevande vilt som hittas så skadat eller i sådan belägenhet att det av djurskyddsskäl snarast bör avlivas. Denna rätt gäller även om djuret är fredat eller om avlivningen sker på annans mark.


Furuviksparken…

...har främst tillstånd för att vårda och rehabilitera skadade vilda fåglar, hare, ekorre och igelkott

...tar aldrig hand om något skadat vilt djur utan att du som privatperson har ett godkännande av polis, länsstyrelse och/eller jakträttsinnehavare

...åker inte ut och hämtar, fångar in, eller avlivar skadade vilda djur

...rehabiliterar i första hand statens vilt och i mån av tid och plats övriga arter


Mer information om vård och rehabilitering av vilda djur hittar du här:

Naturvårdsverket
http://www.naturvardsverket.se/

Länsstyrelsen
http://www.lansstyrelsen.se/Sv/Pages/default.aspx

Naturhistoriska riksmuseet
http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/zoologi/statensvilt.79.html

Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt (KFV)
http://www.kfv-riks.se/medlemmar

Artskyddsförordningen
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm

Jaktförordningen
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19870905.HTM