Forskning och bevarande

Furuvik har ett starkt engagemang när det gäller forskning och bevarande av djur. Vi har idag ett spännande samarbete med Lunds Universitet med forskning för att öka förståelsen och kunskapen om de stora människoaporna. Vi är även en del av bevarandeprojekt runt om i världen. 

 • Vårt bevarandearbete 
  Proyecto Tití

  Proyecto Tití är ett så kallat in situ bevarandeprojekt i Colombia för att skydda den starkt hotade bomullshuvudtamarinen (Saguinus oedipus). Det betyder att projektet befinner sig på den ursprungliga platsen där arten finns. Projektet har ett helhets perspektiv där lokalbefolkningen involveras för att förstå artens värde och på så vis hjälpa till att skydda den. Det största hotet mot bomullshuvudtamarinen beror på att livsmiljöerna förstörs till förmån för bland annat jordbruk. I slutet av 1960 och början av 1970, exporterades 20,000-30,000 individer till USA för biomedicinsk forskning. Idag är den vilda populationsstorleken för arten cirka 6.000 individer. Furuviksparken har genom Steps for the future sponsrat Proyecto Tití med 25 000 kronor under 2014. 

  Mer informaion om Proyecto Tití:
  http://www.proyectotiti.com/en-us/

   

  European Association of Zoos and Aquaria

  EAZA representerar och länkar samman 345 institutioner och organisationer i 41 länder. EAZA: s uppgift är att underlätta samarbetet inom de europeiska djurparkerna och akvarier mot målen för utbildning, forskning och bevarande.

  Som medlem i Svenska Djurparksföreningen är vi glada att få delta i European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) årliga stödkampanjer. Furuviksparkens målsättning är att sprida kunskap, information och samla in pengar till dessa viktiga projekt.

  Mer information om EAZA: www.eaza.net

 • Ledarskap på apstadiet 

  Ledarskap på apstadiet

  är en bok som kom ut i april 2010 och ger ordet släktforskning en ny, intressant innebörd. Åtminstone för alla chefer som vill få bättre förståelse för varför deras medarbetare beter sig som de gör. Och hur de själva ska kunna bli bättre i sina roller som gruppernas ledare.

  Genom våra närmaste släktingar - schimpanserna - får du här en möjlighet att återupptäcka de behov som ligger djupt rotade i oss människor och som påverkar oss både i arbetslivet och livet. I boken belyses alltifrån vår nedärvda längtan efter grupptillhörighet och gemenskap till sambanden mellan hierarki och stress, delaktighet och arbetsglädje, relation och prestation och mycket, mycket annat.

  Läs gärna boken både på och mellan raderna, för här finns mycket att reflektera över. Varje avsnitt avslutas dessutom med ett litet tips om sådant som kan vara värt att apa efter.

  Till världens schimpanser.

  Författarna Tommy Lundberg och Ola Berggren har skänkt den första svenska upplagan av boken till "världens schimpanser" genom Steps for the Future, ett nätverk initierat av Furuviksparken. Det innebär att alla intäkter  kommer att gå till bevarandeprojekt, forskning, utbildning och andra insatser för schimpansernas överlevnad. Säljs alla 4000 böcker ger det fantastiska en miljon kronor.

   

 • Step for the future 
  Step for the future är ett nätverket bestående av företag som sponsrar bevarendeprojekten och forskningen i Furuviksparken. Genom medlemskap i Step for the future stödjer ni följande viktiga verksamhetsområden för att rädda hotade arter:

  Bevarandearbete

  Det internationella bevarandearbetet av utrotningshotade djur bedrivs i The World Zoo Conservation Strategy. I denna är vår roll som djurpark mycket tydligt beskriven. Nu vill vi genom Apornas Värld ta ett steg till och utveckla vårt sätt att sprida information och kunskap om hur man som enskild faktiskt kan påverka hotet mot våra människoapor.  

  Forskning

  I Furuvik finns idag en av världens fem primatforskningsstationer, Lunds Universitets primatforskningsstation Furuvik. Den drivs i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Furuviksparken. Här söker forskare ökad kunskap om våra nära släktingar, de stora människoaporna. För våra besökare innebär detta en unik möjlighet att ta del av forskningen på nära håll, något vi vill bli bland de främsta i världen på.  

  Utbildning

  Information och kunskap är grunden för vårt bevarandearbete och vår forskning. Genom att bredda vårt utbildningskoncept med fl era resurser skapar vi ytterligare möjligheter till att förbättra situationen för våra hotade vänner, aporna. Idag är våra Zooskolor både populära och fulltecknade. Med ditt stöd kan vi nå ännu fler barn och intresserade vuxna.

  Vi vill göra avtryck i framtiden.
  Gärna tillsammans med dig.

 • Forskning 
  Lunds Universitets
  Primatforskningsstation Furuvik

  Primatforskningsstationen i Furuviksparken är ett samarbete mellan Lunds universitet och Furuviksparken. Vid Lunds universitet är stationen en del av Avdelningen för kognitionsvetenskap vid Filosofiska institutionen. Kognitionsvetenskap är ett ämne där psykologer, språkvetare, datavetare, zoologer m.fl. studerar hur det mänskliga tänkandet fungerar. En viktig del i denna vetenskap är hur tänkade uppstår genom biologisk evolution. Att studera och jämföra olika typer av djur - framför allt människans närmaste släktingar människoaporna – är en central metod för detta. Du kan läsa mer om projekten som just nu bedrivs vid stationen på www.apforskning.se

  En forskningsstation med inriktning på människoapors kognition är något speciellt, inte bara i Norden (där stationen i Furuvik är unik), utan också internationellt. En sådan forskningsinrättning är ett kraftfullt mätinstrument i likhet med ett avancerat teleskop, där vi kan titta både bakåt i tiden, och långt in i andra ekologier och livsbetingelser än den mänskliga. Genom så kallade jämförande studier av våra genetiskt närmaste släktingar klargörs hur vår egen kognition och psykologi är uppbyggd, och när väsentliga element i det vi tror vara unikt mänskligt har uppstått. Sådan forskning har avgörande konsekvenser för vad vi lär oss om vår historia och vår särart.

  Experimenten som bedrivs vid stationen har oftast formen av problemlösning, där vi studerar hur djuren löser en uppgift. Detta jämförs sedan med hur människor, eller andra arter, löser samma uppgift. Naturligtvis sker all forskning på djurens villkor. Aporna bestämmer själva om de vill vara med i experimenten och det är sällan svårt att motivera dem att delta. Människoapor är i likhet med oss nyfikna och motiveras av utmaningar. Under sådana omständigheter kan vi vara säkra på att de uppskattar verksamheten.

  En gemensam uppgift för Lunds universitet och Furuviksparken är att skapa förutsättningar att bevara de starkt hotade människoaporna genom att generera och sprida kunskap. Vikten av detta arbeta kan inte nog understrykas. Försvinner människoaporna försvinner också en av våra främsta möjligheter att lära oss mer om vårt släktskap med djurvärlden.

 • Skadade vilda djur 

  I Sverige är det Naturvårdsverket och länsstyrelsen som ger tillstånd för att få vårda och rehabilitera skadade vilda djur. Om du påträffar eller omhändertar ett skadat vilt djur och har frågor kring det ska du vända dig till dessa myndigheter för vägledning. 

  Ingen äger ett vilt levande djur men så fort någon omhändertar ett vilt levande, eller dött djur finns det alltid en ägare. Det är antingen staten, eller jakträttsinnehaveren där djuret omhändertogs. Därför är det också dem som ska besluta vad som ska hända med ett skadat, eller dött och omhändertaget vilt djur. Vilka arter som utgör statens vilt framgår av 33§ jaktförordningen (1987:905). Omhändertas sådan art levande, eller dött ska detta omedelbart rapporteras till polisen på telefonnummer 114 14.

  Omhändetar du annat skadat vilt djur får du hålla det i 48 timmar. Inom 48 timmar måste du ha frisläppt djuret, eller placerat det hos en tillståndsgiven viltrehabiliterare. Håller du det längre bryter du mot artskyddsförordningen och jaktlagen.

  Bor du inom detaljplanelagt område och påträffar ett skadat vilt djur ska du vända dig till din kommun och begära att få prata med kommunjägaren.

  Med stöd av jaktförordningen får du som privatperson avliva frilevande vilt som hittas så skadat eller i sådan belägenhet att det av djurskyddsskäl snarast bör avlivas. Denna rätt gäller även om djuret är fredat eller om avlivningen sker på annans mark.


  Furuviksparken…

  ...har främst tillstånd för att vårda och rehabilitera skadade vilda fåglar, hare, ekorre och igelkott

  ...tar aldrig hand om något skadat vilt djur utan att du som privatperson har ett godkännande av polis, länsstyrelse och/eller jakträttsinnehavare

  ...åker inte ut och hämtar, fångar in, eller avlivar skadade vilda djur

  ...rehabiliterar i första hand statens vilt och i mån av tid och plats övriga arter


  Mer information om vård och rehabilitering av vilda djur hittar du här:

  Naturvårdsverket
  http://www.naturvardsverket.se/

  Länsstyrelsen
  http://www.lansstyrelsen.se/Sv/Pages/default.aspx

  Naturhistoriska riksmuseet
  http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/zoologi/statensvilt.79.html

  Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt (KFV)
  http://www.kfv-riks.se/medlemmar

  Artskyddsförordningen
  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm

  Jaktförordningen
  http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19870905.HTM